ข้อมูล (Informations)

 

วัดฝายหิน

ระวัติวัดฝายหิน กับประวัติศาสตร์ล้านนาไทย 1. พระอภัยสารทะ ( โสภณมหาเถระ) เจ้าคุณพระอภัยสารทะ ( ครูบาฝายหิน) ปฐมสงฆราชาของล้านนาไทย พระอภัยสารทะ สังฆปาโมกข์…

อาข่า (Akah) อีก้อ

ประวัติความเป็นมา อาข่า (Akah) หรือ อีก้อ ชาวอาข่า หรือ อีก้อ หรือ ข่าก้อ อาศัยอยู่ในมณฑลยูนาน แคว้นสิบสองปันนาและไกวเจา เมื่อถูกรุกรานจึงทยอย…

Minolta DSC
Minolta DSC

ชนเผ่ามูเซอ

ระวัติความเป็นมา ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานจึงอพยพมาทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศพม่า และทางเหนือของประเทศไทย เมื่อกว่า 13 ปีมาแล้ว โดยเข้ามาทางอำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ…

ชาวเขาเผ่าม้ง

ประวัติความเป็นมา ม้ง หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาชาวจีนเข้ามาปราบปราม เป็นเหตุให้อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีน และเขตอินโดจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอนเหนือของประเทศไทย บริเวณ…

ดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง

ประวัติความเป็นมา ดาราอั้ง (Dara-Ang) หรือ ปะหล่อง ปี 2527 ชาวปะหล่องกลุ่มหนึ่ง ได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้อาศัยบริเวณบ้านนอแล ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้กับพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง…

จีนยูนาน หรือ จีนฮ่อ

ประวัติความเป็นมา จีนยูนาน (Chainese Yunnan) หรือ จีนฮ่อ (Haw) ชาวจีนจากมณฑลยูนนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนตอนใต้กับเมือง ต่างๆ ในรัฐฉาน ล้านนา และพม่า มีชื่อเรียกในภาษาล้านนาว่า…

ไตหย่าบ้านรักไทย-115

ชาวเขาเผ่าลีซู หรือ ลีซอ

ประวัติความเป็นมา ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต เดิมอาศัยอยู่ที่ต้นแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนาน ประเทศจีน และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2464…

 ซอ

 

ชาวเมี่ยน (เย้า)

ประวัติความเป็นมา ชาวเมี่ยน (เย้า) ถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ำแยงซี จีนเรียกขานว่า เย้า แปลว่า ป่าเถื่อน เมี่ยน เป็นชื่อที่ทางราชการตั้งให้ หรือบางครั้งจะเรียกว่า อิ้วเมี่ยน…

ชาวไทใหญ่

ประวัติความเป็นมา ชาวไทใหญ่ เรียกตนเองว่า ไต พม่าเรียกว่า ชาน หรือ ฉาน ชาวไทใหญ่ที่อยู่ในเขตประเทศจีน เรียกตนเองว่าเป็นไทเหนือด้วยถือว่าอาศัย อยู่ทางเหนือของแม่น้ำคง (สาขาของแม่น้ำสาละวิน)…

ชาวเขาเผ่าคะฉิ่น

ประวัติความเป็นมา คะฉิ่น เรียกตนเองว่า จิงปอ หรือ จิ่งเผาะ อพยพจากรัฐฉานประเทศพม่า เฉพาะกลุ่มคะฉิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เข้ามาทางดอยลาง อำเภอแม่อาย…

ชาวกะเหรี่ยง

ประวัติความเป็นมา ชาวกะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า ปกาเกอญอ ซึ่งแปลว่า คน เป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุด ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่…

ลั๊วะ หรือ ละว้า

ประวัติความเป็นมา ประมาณ 1,300 ปีมาแล้ว ก่อนที่พวกมอญจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เขตลุ่มน้ำปิง บรรพบุรุษของละว้า ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว ละว้าหรือที่คนไทยภาคเหนือเรียกว่า “ลั๊วะ” นั้น เป็นกลุ่มชนออสโตรนีเซียน และเรียกตัวเองว่า…

ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ

ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เป็นชาวไทกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบสิบสองปันนาของจีน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการใช้ภาษาไทลื้อ และยังมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อื่นๆ เช่น การแต่งกาย ศิลปะและประเพณีต่างๆ การอพยพ เดิมชาวลื้อ…