สถานที่เที่ยวแม่ออน (Mae On Attractions)

วัดแม่ตะไคร้

ประวัติวัดแม่ตะไคร้ วัดแม่ตะไคร้ ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2391 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2396 ซึ่ง เมื่อก่อนยังไม่มีวัด ก็ได้ชาวบ้านคู่หนึ่งมีนามว่าพ่อเฒ่าเต๋จ๊ะกับแม่เฒ่า แยง เป็นคนริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนี้มาและสร้างวัดนี้ไว้ และก็มีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสมาเรื่อยๆ…

วัด          ตะไคร้วัด

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก                                               

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้น้อยความเป็นอยู่ยากลำบาก จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2524 สายพระเนตรที่ทรงห่วงใยราษฎรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน…

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในรูปโครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยราษฎรในชุมชนแม่ทาเหนือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การดำเนินงานในช่วงแรกทางศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรการอุตสาหกรรมป่าไม้ในรูปการปลูกสร้างสวนป่า โดยมุ่งหวังให้ราษฎรมีรายได้จากการดูแลรักษาป่าไม้…

ถ้ำเมืองออน

ถ้ำเมืองออน เข้าถึงได้ทางรถยนต์โดยสะดวก ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นถ้ำนมผา มีนมผาเป็นพระธาตุตั้งอยู่กลางลานในถ้ำ ผนังถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย เป็นประกายระยิบระยับยามต้องแสงไฟ ถ้ำเมืองออน ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านสหกรณ์…

     แม่ออน